داینامیک رنج چیست

داینامیک رنج ( محدرده ی دینامیکی ) بیان کننده ی نسبت نرم ترین صدا به بلند ترین صدا در یک ساز موسیقی یا یک قطعه ی الکترونیکی است. این نسبت بر حسب دسیبل ( dB ) سنجیده می شود.  

اندازه گیری داینامیک رنج در تجهیزات صدایی برای نشان دادن حداکثر سیگنال خروجی و برای ارزیابی بستر نویز یک سیستم استفاده می شود. به عنوان یک نقطه ی مرجع ، داینامیک رنج شنوایی انسان ( تفاوت بین کمترین و بیشترین سیگنالی که ما توانایی شنیدن آن را داریم ) حدود ۱۲۰ دسیبل است.  

کمپرسور ، اکسپندر و نویز گیت ، پروسسور هایی هستند که برای اصلاح داینامیک رنج سیگنال ها استفاده می شوند. این کار برای دستیابی به صدایی پایدار تر هنگام ضبط و یا حتی برای جلوه ای ویژه استفاده می شوند.