نرمالایز صدا چیست

نرمالایز صوتی، عملی ست که با استفاده از نرم افزاری هاست که یک مقدار ثابت برای همسان کردن میانگین ارزش سیگنال ها و یا پیک دامنه های یک فایل صوتی است. جدا از مقدار افزایش در کل فایل صوتی ، نسبت سیگنال به نویز و دینامیک رینج نسبی بدون تغییر است. 

نرمال سازی و فشرده سازی محدوده دینامیکی متفاوت هستند. نرمالایز یکی از پروسس هایی ست که معمولا توسط DAW ها قابل اجراست. 

 

نرمالایز پیک 

یکی از انواع نرمال سازی، نورمالایز پیک صدا ست. که به صورت افزایش سیگنال ها به بالاترین مقدار که معمولا 0 dBFS می باشد، که همان بلندترین سطح مجاز در یک سیستم دیجیتال است. به این ترتیب، نورمالایز پیک، به طور کلی برای تغییر حجم به روش معمول برای حفظ داینامیک رینج استفاده میشود. با این حال، هنگامی که نرمالایز پیک همراه با کمپرس کردن و یا لیمیت کردن باشد، فایل نهایی کیفیت بهتری نسبت به نرمالایز معمولی خواهد داشت.

 

نرمالایز بلندی صدا 

نوع دیگری از نرمالایز کردن بر روی بلندی صدا ست  که براساس اندازه گیری Gain صورت میگیرد. که در آن Gain برای رساندن دامنه ی سیگنال ها به سطح مورد نظر ارزیابی می شود. این میانگین می تواند یک اندازه گیری ساده از قدرت متوسط، مانند مقدار RMS باشد، یا می تواند یک اندازه گیری از صدای درک شده برای انسان باشد.

با توجه به داینامیک رینجِ فایل و سطح مورد نظر در سیگنال ها، نرمالایز بلندی صدا می تواند موجب تجاوز پیک صدا از حد نرمال شود.

نرم افزاری که چنین نرمال سازی را ارائه میکند، میتواند به طور معمول گزینه ای برای استفاده از کمپرس محدوده دینامیکی برای جلوگیری از کلیپ شدن سیگنال ها نیز داشته باشد.